Statut

Wersja do pobrania: CI. Statut.

Statut Stowarzyszenia Naukowego

Collegium Invisibile

Dział I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile, zwane dalej Collegium, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa wyższego na najwyższym poziomie oraz stwarzanie atmosfery szacunku dla wiedzy i nauki. Podstawowym zadaniem Collegium jest również tworzenie najbardziej uzdolnionym studentom polskich uczelni szansy rozszerzenia horyzontów naukowych i intelektualnych oraz zapewnienie możliwości kształcenia, które wykraczają poza wymiar publicznej edukacji. Collegium stawia sobie za cel przyczynianie się do rozkwitu nauki i kultury polskiej, a także rozwoju społeczeństwa wiedzy oraz idei demokracji i tolerancji. Collegium pragnie nawiązać do tradycji polskiego Oświecenia, a zwłaszcza działalności Collegium Nobilium, które w kręgach polskiej kultury i nauki upowszechniało ducha odpowiedzialności za sprawy publiczne.

Art. 2.

1. Collegium działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Collegium posiada osobowość prawną.

Art. 3.

1. Siedzibą Collegium jest Warszawa.

2. Collegium działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Collegium może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 Art. 4.

1. Nazwa Collegium jest prawnie zastrzeżona.

2. Collegium może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Collegium.

Art. 5.

Collegium może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Collegium. O przystąpieniu do organizacji lub wystąpieniu z niej decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Dział II. Cele Collegium i sposoby ich realizacji

Art. 6.

1. Celami Collegium są:

1) działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez kształtowanie odpowiedzialnych elit intelektualnych i naukowych,

2) wspieranie środowiska akademickiego i osób prowadzących działalność naukową, kulturalną, artystyczną i oświatową,

3) sprawowanie patronatu nad aktywnością naukową studentów oraz pracowników naukowych i upowszechnianie ich osiągnięć,

4) rozwijanie współpracy między studentami różnych kierunków i ośrodków akademickich,

5) propagowanie interdyscyplinarnego ujęcia problemów współczesnego świata,

6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie najlepszych tradycji intelektualnych narodu polskiego oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7) popieranie działań związanych z rozwojem polskiej kultury i sztuki oraz ochrony najwartościowszych dóbr kultury,

8) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, sposobach ochrony wolności i swobód obywatelskich oraz popieranie działań służących ochronie i rozwojowi demokracji w Polsce i na świecie,

9) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez integrację naukową europejskich środowisk akademickich,

10) organizacja i promocja wolontariatu w zakresie nieodpłatnych ochotniczych działań na rzecz polskiej oświaty i nauki,

11) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, poprzez promowanie edukacji ekonomicznej i postaw przedsiębiorczości.

2. Stowarzyszenie realizować będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Art. 7.

Collegium realizuje swoje cele poprzez:

1) zapewnianie wyróżniającym się studentom polskich uczelni możliwości wszechstronnego rozwoju ich zdolności w szczególności poprzez umożliwienie im współpracy z wybitnymi uczonymi oraz studia w systemie tutorialnym równoległe do studiów w macierzystych uczelniach,

2) doradztwo i pomoc organizacyjną, naukową i finansową dla członków Collegium,

3) działalność wydawniczą,

4) organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji naukowych,

5) prowadzenie badan naukowych,

6) współpracę i wzajemną pomoc członków Collegium,

7) prowadzenie działalności integrującej członków Collegium,

8) współpracę z innymi organizacjami i osobami o podobnych celach w kraju i za granicą.

Art. 8.

Zasady rekrutacji do Collegium, zasady i tryb studiów w Collegium oraz zasady prowadzenia działalności naukowej przez Collegium określa Regulamin Studiów Collegium.

Art. 9.

1. Realizując powyższe cele Collegium opiera się na społecznej pracy członków.

2. Dla realizacji celów, które nie mogą być osiągnięte dzięki społecznej pracy członków, Collegium może zatrudniać pracowników, w tym również spośród członków.

 

Dział III Członkowie Collegium

Art. 10.

Członkowie Collegium dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,

3) członków korespondentów.

Art. 11.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać student studiów licencjackich lub magisterskich polskiej uczelni wyższej, który popiera cele Collegium i złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym może być naukowiec lub znany specjalista w swojej dziedzinie, który popiera cele Collegium i złoży deklarację członkowską.

Art. 12.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona dla Collegium.

Art. 13.

1. Członkiem korespondentem zostaje członek zwyczajny, o którym mowa w Art. 11 ust. 1. po ukończeniu studiów w Collegium.

2. Członkiem korespondentem zostaje członek zwyczajny, o którym mowa w Art. 11 ust. 2. po zakończeniu opieki nad Studentem w ramach Tutorialu.

3. Członek korespondent ma prawo ponownie zostać członkiem zwyczajnym w razie złożenia Zarządowi odpowiedniego oświadczenia. Jednakże członek zwyczajny, który skorzystał z prawa określonego w niniejszym ustępie zostanie ponownie członkiem korespondentem w razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków w trzech kolejnych terminach.

4. Członek korespondent o którym mowa w ust. 2. zostaje ponownie członkiem zwyczajnym także w razie ponownego podjęcia opieki nad Studentem w ramach Tutorialu.

Art. 14.

1. Kandydatów na członków zwyczajnych spośród studentów poddaje się procedurze kwalifikacyjnej, której zasady określa Regulamin Studiów Collegium.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych osób, o których mowa w Art. 11. ust. 2 decyduje Zarząd po konsultacji z Radą Naukową.

3. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Art. 15.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w razie:

1) złożenia przez członka na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

  1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Collegium,
  2. za zachowanie godzące w dobre imię Collegium,
  3. za zachowanie niegodne członka Collegium,
  4. za długotrwałe i nieusprawiedliwione uchylanie się od uczestniczenia w działalności Collegium,
  5. za uchylanie się od obowiązków określonych w Regulaminie Studiów Collegium,

3) śmierci członka.

Art. 16.

1. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na jawnym posiedzeniu, po wysłuchaniu na jawnym posiedzeniu argumentów przemawiających za i przeciw wykluczeniu zainteresowanego członka, oraz zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej.

2. Przewodniczący Zarządu powiadamia zainteresowanego członka osobiście lub listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o miejscu i terminie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. Członek, którego dotyczy głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu, podlega wyłączeniu od udziału w tym głosowaniu.

4. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo ulega zawieszeniu.

Art. 17.

W przypadku określonym w Art. 15. pkt. 2. Przewodniczący Zarządu powiadamia zainteresowanego o skreśleniu z listy członków osobiście albo pisemnie w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w Art. 16.

Art. 18.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Collegium, o których mowa w Art. 21 pkt. 2-4,

2) prawo brania udziału w działalności Collegium,

3) prawo zgłaszania pytań i petycji pod adresem władz Collegium,

4) prawo korzystania z urządzeń Collegium.

Art. 19.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) dbania o swój osobisty rozwój naukowy,

2) przestrzegania Statutu Collegium,

3) przestrzegania uchwał władz Collegium,

4) przestrzegania Regulaminu Studiów,

5) popierania celów Collegium i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji,

6) dbania o dobre imię Collegium.

Art. 20.

1. Do członków korespondentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków zwyczajnych za wyjątkiem Art. 18 pkt.

2. Do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepisy Art. 15 -18.

 

Dział IV. Władze Collegium

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 21.

Organami Collegium są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Rada Naukowa.

Art. 22.

1. Uchwały wszystkich organów Collegium, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może podjąć uchwałę o utajnieniu glosowania.

3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw o wyniku głosowania przesądza głos przewodniczącego organu.

Art. 23.

Nie można łączyć funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie Naukowej.

Art. 24.

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w Art. 21. pkt. 2-4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji członków.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

3. Liczba członków organu powołanych w trybie określonym w tym paragrafie nie może przekroczyć połowy liczby członków organu.

4. Wybór członka organu w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.

 

Rozdział 2 Walne Zgromadzenie Członków

Art. 25.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Collegium.

Art. 26.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Collegium: członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym, członkowie korespondenci – z głosem doradczym.

Art. 27.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej lub co najmniej dziesięciu członków Collegium.

Art. 28.

Walne Zgromadzenie Członków może uchylić każdą uchwałę podjętą przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Radę Naukową.

Art. 29.

1. Głosowanie nad uchyleniem uchwały o wykluczeniu członka, o której mowa w Art. 16, odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w terminie czternastu dni od dnia, w którym podjęto uchwałę o wykluczeniu na ręce Zarządu

2. Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu ma moc wsteczną.

Art. 30.

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Collegium jako:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień przypadający nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej,

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – na pisemny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady Naukowej albo co najmniej dziesięciu członków Collegium na dzień przypadający nie później niż na sześć tygodni od dnia złożenia wniosku.

Art. 31.

1. Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu, celu oraz planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Powiadomienie wysyłane jest na przekazany Zarządowi przez członka adres korespondencyjny pocztowy lub elektroniczny.

Art. 32.

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Jeżeli w pierwszym terminie nie zostanie osiągnięte quorum, Walne Zgromadzenie Członków może obradować i podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników.

3. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin.

Art. 33.

Walne Zgromadzenie Członków, po otwarciu przez Przewodniczącego Zarządu lub wyznaczonego przez Zarząd innego członka Zarządu, wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 34.

Do kompetencji i obowiązków Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) określanie głównych kierunków działania Collegium,

2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu,

3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Naukowej, Sekretarza Rady Naukowej oraz członków Rady Naukowej,

5) uchwalanie i zmiana Statutu Collegium,

6) uchwalanie i zmiana Regulaminu Studiów Collegium,

7) rozpatrywanie sprawozdań, wniosków i opinii Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Naukowej, a także podejmowanie stosownych uchwał,

8) przyjmowanie członków honorowych,

9) ustanowienie obowiązku wnoszenia składek członkowskich i ustalenie ich wysokości,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Collegium i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 35.

1. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć bezwzględną większością głosów uchwałę o odwołaniu z funkcji członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej.

2. W przypadku nieuzyskania większości określonej w ust. 1. kolejny wniosek o identycznej treści nie może zostać złożony przed upływem miesiąca.

 

Rozdział 3. Zarząd

Art. 36.

1. Zarząd kieruje działalnością Collegium, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W zakresie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd ponosi odpowiedzialność przed tym organem.

Art. 37.

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący Zarządu.

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków dotyczy zawsze pełnego składu Zarządu w jednym głosowaniu.

3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

4. Członek Zarządu może pełnić funkcję w Zarządzie najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

Art. 38.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych,

2) kierowanie bieżącą działalnością Collegium,

3) reprezentowanie Collegium na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

5) opracowywanie planów pracy Collegium oraz sprawozdań z ich wykonania,

6) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków informacji o działalności Collegium,

7) przeprowadzanie naboru do Collegium we współdziałaniu z Radą Naukową i przyjmowanie nowych członków zwyczajnych,

8) zaliczanie roku akademickiego członkom zwyczajnym, o których mowa w Art. 11. ust. 1, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Studiów Collegium.

Art. 39.

1. Zarząd reprezentuje Collegium wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania w imieniu Collegium.

2. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Collegium uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

3. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art. 40.

Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy:

1) kierowanie pracami Zarządu, w tym wyznaczanie jego członkom bieżących zadań oraz nadzór nad ich wykonywaniem,

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu co najmniej cztery razy w roku oraz przewodniczenie im.

 Art. 41.

Tryb prac i obradowania Zarządu oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. Prawo do zmian w Regulaminie Zarządu przysługuje wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu.

 

Rozdział 4. Komisja Rewizyjna

Art. 42.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Collegium.

2. Co najmniej raz na rok Komisja dokonuje całościowej kontroli działalności merytorycznej i finansowej, której wyniki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Art. 43.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych na roczną kadencję.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu umowy o pracę z członkiem Zarządu.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne prawomocnym wyrokiem sądowym.

Art. 44.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

Art. 45.

Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Art. 46.

Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania oraz inne sprawy organizacyjne Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. Prawo do zmian w Regulaminie Prac Komisji Rewizyjnej przysługuje wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu

Art. 47.

1. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej działalności Collegium, w tym w szczególności:

1. kontrola gospodarki finansowej Collegium,

2. kontrola księgowości Collegium,

3. kontrola sprawozdań finansowych,

2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wyników kontroli, sprawozdań z własnej działalności,

3). rozpatrywanie skarg członków Collegium na działalność Zarządu i Rady Naukowej.

2. Przepis ust. 1 pkt. 4 nie uchybia przepisowi Art. 28.

 

Rozdział 5. Rada Naukowa

Art. 48.

1. Rada Naukowa jest powołana do sprawowania pieczy oraz kontroli nad naukową działalnością Collegium.

2. Co najmniej raz na rok Rada Naukowa przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wyniki swoich prac.

Art. 49.

1. Rada Naukowa składa się z od trzech do siedmiu członków wybieranych na trzyletnią kadencję, w tym Przewodniczącego Rady Naukowej i Sekretarza Rady Naukowej.

2. Członkiem Rady Naukowej może zostać wyłącznie członek zwyczajny, o którym mowa w Art. 11 ust. 2.

Art. 50.

Do kompetencji i obowiązków Rady Naukowej należy:

1) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi zasad naboru członków zwyczajnych do Collegium,

2) sprawowanie merytorycznej pieczy nad przeprowadzaniem naboru członków zwyczajnych do Collegium,

3) ocena działalności naukowej członków zwyczajnych w zakresie studiów w Collegium, a zwłaszcza opiniowanie decyzji Zarządu o zaliczeniu roku akademickiego członkom zwyczajnym, o którym mowa w Art. 11 ust. 1,

4) przeprowadzanie konsultacji oraz formułowanie opinii w zakresie działalności naukowej Collegium w przypadku wystąpienia sytuacji spornych bądź budzących uzasadnione wątpliwości.

Art. 51.

Członkowie Rady Naukowej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Art. 52.

Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Rady Naukowej należy udzielanie studentowi Collegium na wniosek Zarządu Collegium, po rozpatrzeniu sprawy, upomnienia lub nagany za nieusprawiedliwione uchylanie się od uczestniczenia w działalności Collegium, nieterminowe wypełnianie określonych w Regulaminie Studiów obowiązków dotyczących planowania i realizowania tutorialu.

 

Dział V. Majątek Collegium

Art. 53.

Dochody Collegium pochodzą z następujących źródeł:

1) ofiarności publicznej,

2) darowizn,

3) spadków,

4) zapisów,

5) sprzedaży majątku Collegium,

6) składek członkowskich,

7) dotacji,

8) odsetek od rachunków bankowych.

Art. 54.

1. Collegium może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

2. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Collegium w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Collegium na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Collegium na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich jeżeli nie wynika to bezpośrednio ze statutowych celów Collegium,

d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Collegium, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Dział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Collegium

Art. 55.

1. Uchwalenie lub zmiana Statutu oraz Regulaminu Studiów Collegium, a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Collegium przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

2. Wniosek w sprawach określonych w powyższym ustępie nie może zostać złożony później niż na siedem dni przed pierwszym terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Art. 31. stosuje się z zastrzeżeniem, że drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków nie może zostać wyznaczony na dzień przypadający wcześniej niż czternaście dni od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 56.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Collegium Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Collegium i wyznacza likwidatorów.

 

Dział VII. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57.

1. Walne Zgromadzenie Członków ustali niezwłocznie aktualną listę członków Collegium, z uwzględnieniem podziału na członków zwykłych, członków honorowych oraz członków korespondentów.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zostanie niezwłocznie upubliczniona przez Zarząd na stronie internetowej Collegium.

3. Zarząd może na wniosek osób zainteresowanych, po dokładnym rozpatrzeniu spraw, dokonywać mocą swoich uchwał, zmian na liście, o której mowa w ust.

4. Przepisy niniejszego Artykułu nie stoją w sprzeczności z Art. 13.

Art. 58.

Walne Zgromadzenie Członków wybierze niezwłocznie spośród członków Rady Naukowej jej Sekretarza.