Krzysztof Grzegorczyk

Studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, skończył też studia licencjackie z historii sztuki (w ramach MISH) na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawniczą, historią sztuki nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Jest zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w roku 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ. Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego.
W Collegium Invisibile od 2015 roku. Realizuje tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku współkoordynuje program „Pierwszy Tutor”.

Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bardzo lubi zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc), muzykę klasyczną, audiobooki i wycieczki górskie.