Krzysztof Grzegorczyk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (z zakresu nauk prawnych). Studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach MISH), w 2018 r. skończył też prawo na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawną, historią sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym i ustawowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w roku 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ. Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego.

W Collegium Invisibile od 2015 roku. Od tego czasu realizuje tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku przewodniczący Zarządu. W latach 2015–19 współkoordynował program „Pierwszy Tutor”.

Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bardzo lubi zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc), muzykę klasyczną, język niemiecki, audiobooki i wycieczki górskie.