Izabela Nagalska

Jest studentką piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się adaptacją klasycznych instytucji cywilnych na potrzeby prawa medycznego, bliskie są jej także problemy bioetyki. W roku akademickim 2015/2016 jako podopieczna prof. Marka Safjana obywała tutorial dotyczący zdolności patentowej wynalazków wykorzystujących komórki macierzyste pozyskane z niezapłodnionych ludzkich komórek jajowych, których podział i dalszy rozwój został pobudzony w procesie partenogenezy.

Najważniejsze publikacje:

I. Nagalska, Zastosowanie konstrukcji zgody domniemanej na pobranie komórek, tkanek i narządów ex mortuo w celu leczniczym – zasada ogólna polskiego ustawodawstwa transplantacyjnego, PiM, nr 4/2016.

I. Nagalska, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-364/13 (International Stem Cell Corporation przeciwko Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, PiM, nr 2/2016.

I. Nagalska, Altruistyczna donacja nerki ex vivo na rzecz biorcy niespokrewnionego a polskie regulacje prawne [w:] Aspekty prawne w zakresie ochrony zdrowia, red. A. Połatyńska, Warszawa 2014.