Bartłomiej Zydel

Jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz byłym prezesem działającego na tym Wydziale Koła Naukowego Prawa Administracyjnego. Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół prawa i postępowania administracyjnego, w tym najbardziej wokół prawa samorządu terytorialnego oraz prawa sektorów infrastrukturalnych. Do tej pory zajmował się między innymi systemem nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce, związkami między prawem administracyjnym i Konstytucją RP, konstytucyjną zasadą adekwatności środków do zadań na poziomie samorządowym czy też gminnym planowaniem energetycznym. Obecnie koncentruje się szczególnie na kwestii spójności gminnego planowania przestrzennego, społecznego i gospodarczego oraz na problematyce komercjalizacji gospodarki komunalnej.