Idea

Szkoła Letnia to organizowany i prowadzony przez studentów Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczony dla licealistów –  laureatów olimpiad przedmiotowych. Przez ponad tydzień studenci Collegium, uczniowie szkół średnich oraz zaproszeni goście tworzą jedyne w swoim rodzaju intelektualno-społeczne „laboratoria” będące przestrzenią wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i poszukiwanie nowych idei. Celem tej inicjatywy jest rozwój poznawczy i poszerzanie horyzontów intelektualnych uzdolnionej młodzieży oraz umożliwienie studentom Collegium zdobycia lub pogłębienia doświadczeń dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych warunkach.

Celem Wioski Olimpijskiej jest rozbudzanie ciekawości świata oraz przygotowanie do studiów poprzez nacisk na krytycyzm, rzetelny warsztat naukowy oraz otwartość na nowe dziedziny i metodologie. Zajęcia warsztatowe przeprowadzane przez studentów Collegium są wyjątkowe — rzetelnie przygotowane, prowadzone z zaangażowaniem i pasją do przedmiotu, rozbudzają ciekawość świata i motywują do zdobywania wiedzy. Kontakt z młodymi naukowcami staje się dla uczniów wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości.

Licealiści jeszcze przed przyjazdem na obóz pod opieką studentów Collegium pracują nad własnymi wystąpieniami. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach umiejętność rzeczowego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swoich badań. Celem tej części programu jest również usprawnienie kompetencji zabierania głosu w dyskusji i argumentowania przy wsłuchaniu się w poglądy rozmówców.

Wykłady gości prowadzone są przez zaproszonych przez Collegium młodych naukowców oraz uznanych profesorów z lokalnych ośrodków akademickich. Co roku zapraszamy inspirujących naukowców gotowych zarazić swoją pasją uczestników obozów oraz odkryć przed nimi nowe sposoby myślenia oraz problemy.

Wioska Olimpijska jest jedynym w Polsce obozem letnim adresowanym do laureatów i finalistów licealnych olimpiad przedmiotowych. Organizowana jest pod patronatem Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przebieg programu

1. Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w Wiosce Olimpijskiej przekazywane jest laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych przez komitety olimpijskie i szkoły. Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie wymaganych dokumentów na adres wioska.olimpijska@ci.edu.pl. Kandydaci wysyłają listy motywacyjne, gdzie poza prezentacją osiągnięć naukowych, opisują swoją działalność społeczną i sukcesy artystyczne. Wybierają również warsztaty z katalogu kilkunastu zajęć zaproponowanych przez studentów Collegium.

Organizatorzy wraz z radą naukową wybierają 20-25 najlepszych zgłoszeń.

2. Obóz naukowy

Każdy licealista uczestniczy w dwóch warsztatach, trwających 12 godzin lekcyjnych (6 dni po 2 godziny). Studenci Collegium prowadzą kursy w zespołach 3–4-osobowych— dzięki małym grupom zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Kursy mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów naukowych, prawie nie praktykowanego w kształceniu na poziomie średnim.

Prowadzone są również wykłady zaproszonych gości — wybitnych profesorów i pracowników naukowych, dając okazję do pierwszych kontaktów ze środowiskiem akademickim.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie i wygłoszenie referatu z wybranej przez siebie tematyki. Jeszcze przed przyjazdem odbywają się konsultacje z wyznaczonym opiekunem, studentem Collegium, który pomaga w skonstruowaniu ciekawego wystąpienia na wysokim poziomie. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach (a także po ich ukończeniu) umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy.

Choć program naukowy Wioski Olimpijskiej jest dość napięty, organizowane są też wycieczki krajoznawcze, odkrywające walory przyrodnicze okolicy, a także wieczory integracyjne, pozwalające wszystkim uczestnikom lepiej się poznać i wymieniać doświadczenia.

Efekty

Laureaci i finaliści olimpiad, uczestnicząc w zajęciach na poziomie uniwersyteckim, zyskują pogłębioną wiedzę z interesujących ich dziedzin, kształcą myślenie analityczne i krytyczne oraz nabywają warsztat metodologiczny. Praktykują również umiejętność dyskusji i prezentacji. Podczas Wioski Olimpijskiej wybitnie uzdolnieni uczniowie otrzymują bezinteresowne wsparcie młodych naukowców, dzięki któremu mogą rozwijać swój ogromny potencjał.

Historia

Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku, kolejne miały miejsce w Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Wyjazdy trwały od 7 do 10 dni w okresie wakacyjnym.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 1999 roku. Każda z osiemnastu edycji była wielkim sukcesem, dlatego zastosowano sprawdzoną formułę również przy Wiosce Olimpijskiej.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje — w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku.

Wydarzeniom patronowały komitety olimpiad przedmiotowych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Statystyki

  • 210 zgłoszeń do programu
  • 94 laureatów z 10 różnych olimpiad przedmiotowych
  • 60 zaangażowanych studentów Collegium Invisibile
  • 43 przeprowadzone warsztaty naukowe
  • 10 zaproszonych pracowników naukowych
  • 94 wygłoszone przez młodzież referaty

Poprzednie edycje

Koordynacja programu

W roku akademickim 2018/2019 organizacją zajmuje się Zarząd Collegium Invisibile.

Kontakt: wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Finansowanie

Wydarzenie współfinansowanie ze środków Działu Promocji Miasta Kraków, Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ”Bratniak” oraz Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile.