Idea

W ramach Programu Tutorialnego członkowie Collegium nawiązują kontakt z wybitnymi specjalistami interesujących ich dziedzin. Podczas trwającej co najmniej rok regularniej współpracy studenci wraz z tutorami pracują nad wybranymi zagadnieniami. Udział w programie zakończony jest pracą roczną lub raportem z badań. Każdy student Collegium ma obowiązek zaprezentować pozostałym członkom Collegium wyniki swojej pracy z tutorem w formie referatu wygłoszonego na obozie naukowym Collegium.

Program tutorialny umożliwia współpracę pomiędzy przedstawicielami wszystkich dziedzin akademickich niezależne od ograniczeń instytucjonalnych i geograficznych. Dotychczas zorganizowaliśmy 497 rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali z ponad 250 wybitnymi polskimi i europejskimi naukowcami nad wybranymi przez siebie zagadnieniami.

Informacje dla studentów

Program Tutorialny jest kluczowym elementem studiów w Collegium Invisibile. Każdy student powinien podjąć roczną współpracę z wybranym przez siebie naukowcem przynajmniej raz w trakcie pierwszych dwóch lat działalności w Stowarzyszeniu.

Z prośbą o poprowadzenie tutorialu można zgłosić się zarówno do naukowców z Polski, jak i z zagranicy. W większości przypadków collegianci samodzielnie nawiązują współpracę z przyszłymi Tutorami, jednak na wniosek studenta Zarząd Collegium może spróbować nawiązać kontakt z wybranym pracownikiem akademickim.

Pomocna w wyborze Tutora może okazać się lista naukowców, którzy w przeszłości podejmowali współpracę ze studentami Collegium. Wykaz nazwisk i specjalności udostępniany jest studentom przez koordynatora programu.

Do podjęcia współpracy niezbędne jest uzupełnienie dokumentów, które każdorazowo przesyłane są collegiantom przez koordynatora programu. W skład niezbędnej dokumentacji wchodzą:

– wzór umowy (po polsku lub po angielsku)

– deklaracja członkowska dla tutora (po polsku lub po angielsku)

– informacja o Collegium Invisibile (po polsku lub po angielsku)

– karta oceny postępów studenta (po polsku lub po angielsku)

– rozliczenie delegacji (po polsku lub po angielsku)

W przypadku zapotrzebowania na dokumenty w innym języku należy powiadomić o tym fakcie koordynatora Programu Tutorialnego.

 

Najważniejsze daty:

do 31. października student zobowiązany jest powiadomić Zarząd o wyborze Tutora lub o chęci kontynuowania współpracy z poprzednim Tutorem oraz przesłać umowę o tutorialu

do 30 listopada student przekłada Zarządowi plan tutorialu

31 marca student powiadomia Zarząd o trudnościach związanych z tutorialem

30 września – termin ewentualnego złożenia wniosku o przedłużenie terminu rozliczenia roku

31 października (następnego roku akademickiego) – termin złożenia dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku

 

Przebieg tutorialu:

Podjęcie współpracy odbywa się za obopólną zgodą Tutora oraz studenta. W przypadku uzyskania takiej zgody należy spotkać się z przyszłym Tutorem, aby omówić plan pracy na rozpoczynający się rok akademicki. Wówczas powinna zostać podpisana umowa tutorialna – student ma obowiązek samodzielnie ją wydrukować i przedstawić Tutorowi w trzech egzemplarzach. Wszystkie podpisane egzemplarze należy wysłać Koordynatorowi Programu Tutorialnego na adres udostępniony studentom Collegium ze stosownym wyprzedzeniem. W dalszej kolejności umowa zostaje podpisana przez przynajmniej dwóch członków Zarządu Collegium Invisibile. Obowiązkiem Koordynatora jest odesłanie umowy zarówno do studenta, jak i Tutora, który otrzymuje również oficjalne podziękowania za objęcie opieki nad członkiem Collegium.

 

Plan tutorialu:

Student omawia z Tutorem plan pracy na spotkaniu lub – w przypadku obopólnej zgody – drogą elektroniczną. Plan o objętości dwóch-trzech stron maszynopisu należy przesłać Koordynatorowi drogą elektroniczną do 30 listopada.

 

Rozliczenie tutorialu:

Aby tutorial mógł zostać pozytywnie rozliczony, do 30 października Koordynator musi otrzymać następujące dokumenty:

  1. Kartę oceny postępów studenta – w wersji papierowej, z podpisem tutora (Collegium wysyła stosowny dokument do Tutorów)
  2. Ankietę ewaluacyjną dla studenta – w wersji papierowej i elektronicznej
  3. Pracę rocznej lub cykl esejów, stanowiących efekt rocznej współpracy – w wersji papierowej i elektronicznej

 

Do końca listopada Zarząd i Rada Naukowa Collegium podejmują decyzję w sprawie zaliczenia roku przez poszczególnych studentów na podstawie przesłanego kompletu dokumentów.

Koordynacja programu

W roku akademickim 2018/2019 koordynatorką programu tutorialnego jest Katarzyna Szarla.

Kontakt: program.tutorialny@gmail.com

Zobacz inne części PIRAMIDY WIEDZY