Program Pierwszy Tutor jest częścią Piramidy Wiedzy. Przeznaczony jest dla zdolnej młodzieży licealnej – podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Istotą programu Pierwszy Tutor jest indywidualna praca badawcza podopiecznego i regularne konsultowanie jej wyników z tutorem – studentem Collegium. Podopieczny na podstawie ustalonego z tutorem planu działania (lista lektur, udział w konferencjach…) przygotowuje trzy razy w roku sprawozdanie z podjętych działań naukowych. Może to być sprawozdanie z lektury czy badań, esej lub jakiekolwiek świadectwo działania uzgodnione oczywiście z tutorem. Raz w roku podopieczny ma obowiązek przygotować dłuższą pracę pisemną. Tutor stale towarzyszy swojemu podopiecznemu: razem wybierają temat współpracy, ustalają lektury i uwagi dotyczące przygotowanej pracy.

Program Pierwszy Tutor ma na celu wykształcenie u zdolnych licealistów nawyku systematycznej pracy badawczej oraz przydatnych w późniejszym życiu naukowym umiejętności: poszukiwania, gromadzenia i selekcji materiałów, krytycznej lektury opracowań, wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji, formułowania własnych hipotez i wreszcie – prezentowania wyników swojej pracy. Dla studentów Collegium program Pierwszy Tutor jest okazją do zdobycia umiejętności i doświadczeń dydaktycznych: pracy z zainteresowaną tymi samymi dziedzinami wiedzy młodzieżą, ukierunkowywania jej poszukiwań naukowych, oceniania wyników jej pracy, a także doboru odpowiednich środków do stałego podnoszenia jej poziomu.

Program Pierwszy Tutor, wypełniający pewną lukę w systemie kształcenia szkolnego, jaką jest praca z uczniem zdolnym, jest prowadzony od 2007 r. Wielu z jego podopiecznych zostało później studentami Collegium.

Koordynatorami programu są Dominika Radziun oraz Krzysztof Grzegorczyk.

Kontakt: pierwszy.tutor@gmail.com