Idea

Program Pierwszy Tutor jest częścią Piramidy Wiedzy. Przeznaczony jest dla zdolnej młodzieży licealnej – podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Istotą programu Pierwszy Tutor jest indywidualna praca badawcza podopiecznego i regularne konsultowanie jej wyników z tutorem – studentem Collegium. Ma to na celu wykształcenie u zdolnych licealistów nawyku systematycznej pracy badawczej oraz przydatnych w późniejszym życiu naukowym umiejętności: poszukiwania, gromadzenia i selekcji materiałów, krytycznej lektury opracowań, wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji, formułowania własnych hipotez i wreszcie – prezentowania wyników swojej pracy. Dla studentów Collegium program Pierwszy Tutor jest okazją do zdobycia umiejętności i doświadczeń dydaktycznych: pracy z zainteresowaną tymi samymi dziedzinami wiedzy młodzieżą, ukierunkowywania jej poszukiwań naukowych, oceniania wyników jej pracy, a także doboru odpowiednich środków do stałego podnoszenia jej poziomu.

Przebieg programu

1. Zgłoszenia

Zgłoszenia do programu odbywają się w na początku każdego roku akademickiego. Studenci Collegium zainteresowani prowadzeniem całorocznych tutorialów przesyłają formularz dotyczący ich zainteresowań badawczych do koordynatorów programu. Zbiór sylwetek Collegiantów jest przekazywany Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci, który prowadzi rekrutację wśród swoich podopiecznych.

Licealiści piszą listy motywacyjne do potencjalnych tutorów, które są przekazywane adresatom przez koordynatorów programu. Collegiant wybiera do dwóch uczniów, z którymi chciałby podjąć współpracę i nawiązuje z nimi kontakt.

2. Tutorial

Podopieczny na podstawie ustalonego z tutorem planu działania (lista lektur, udział w konferencjach…) przygotowuje trzy razy w roku sprawozdanie z podjętych działań naukowych. Może to być sprawozdanie z lektury czy badań, esej lub jakiekolwiek świadectwo działania uzgodnione oczywiście z tutorem. Raz w roku podopieczny ma obowiązek przygotować dłuższą pracę pisemną. Tutor stale towarzyszy swojemu podopiecznemu: razem wybierają temat współpracy, ustalają lektury i uwagi dotyczące przygotowanej pracy.

3. Obóz podsumowujący

We wrześniu odbywa się weekendowy obóz podsumowujący program dla uczestników, na którym podopieczni prezentują referaty będące efektem tutorialów.

Koordynacja programu

Koordynatorami programu są Dominika Radziun oraz Krzysztof Grzegorczyk.

Kontakt: pierwszy.tutor@gmail.com