Idea

Program Pierwszy Tutor opiera się na indywidualnej pracy badawczej uzdolnionych licealistów pod opieką studentów Collegium. Współpraca ma na celu wykształcenie u licealistów nawyku systematycznej pracy badawczej oraz przydatnych w późniejszym życiu naukowym umiejętności: poszukiwania, gromadzenia i selekcji materiałów, krytycznej lektury źródeł, wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji, formułowania własnych hipotez i prezentowania wyników swojej pracy. Dla studentów Collegium program Pierwszy Tutor jest okazją do zdobycia doświadczenia dydaktycznego: pracy z zainteresowanymi tymi samymi dziedzinami podopiecznymi, ukierunkowywania ich poszukiwań naukowych, oceniania wyników pracy, a także doboru odpowiednich środków do stałego podnoszenia poziomu.

Całoroczna współpraca zwieńczona jest odbywającym się na początku jesieni trzydniowym obozem, podczas którego m.in. licealiści prezentują wyniki swojej pracy w postaci referatów. Ostatni taki obóz odbył się przy wsparciu Miasta Kielce we wrześniu 2019 r. (więcej na ten temat: tutaj).

W ramach programu Pierwszy Tutor umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej 124 uzdolnionym licealistom. Program Pierwszy Tutor organizowany jest we współpracy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

Informacje dla uczestników

Program rozpoczyna się od wypełnienia ankiety przez członków Collegium Invisibile zainteresowanych prowadzeniem tutorialu, w której opisują dziedziny, w jakich się specjalizują, oraz propozycje tematów, jakimi chcieliby się zająć z podopiecznymi. Tak przygotowane sylwetki „pierwszych tutorów” przekazywane są Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci.

Następnie licealista z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci na podstawie broszury z opisem tutorów wybiera studenta lub studentów Collegium, z którymi chciałby współpracować. Zgłoszenie polega na napisaniu listu motywacyjnego do wybranego tutora, w którym uczeń opisuje swoje zainteresowania, osiągnięcia i argumentuje wybór danej osoby.

Zazwyczaj jeden student prowadzi jeden tutorial, w uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość podjęcia przez tutora współpracy z dwójką podopiecznych.

Koordynatorzy programu przekazują listy motywacyjne studentom. To członkowie Collegium wybierają, dla którego ucznia poprowadzą tutorial. Co roku zdarzają się sytuacje, w których zarówno po stronie tutorów, jak i uczniów, pozostają osoby bez pary. Koordynatorzy dokładają wszelkich starań, by wszyscy zainteresowani mieli możliwość nawiązania współpracy, dlatego też zdarzają się pary student-uczeń połączone za radą koordynatorów programu Pierwszy Tutor.

Po nawiązaniu kontaktu współpracująca para ustala dokładny temat tutorialu oraz jego ramowy plan, a także bibliografię, który następnie musi zostać przesłany koordynatorom.

Zwykle studenci i ich podopieczni kontaktują się zdalnie, wymagane jest jednak przynajmniej jedno osobiste spotkanie podczas całorocznej współpracy. Spotkanie może mieć dowolny charakter np. kwerendy bibliotecznej czy wspólnej nauki.

Program Pierwszy Tutor posiada trzy okresy rozliczeniowe:

– połowa lutego

– połowa maja

– koniec sierpnia

Dokładne daty zamieszczone są w Kalendarzu Studiów oraz przesłane do uczestników.

W ramach każdego okresu rozliczeniowego tutor ma obowiązek zdać koordynatorom relację z postępu prac z podopiecznym. Forma meldunku jest dowolna – mogą to być notatki ucznia z przeczytanych lektur, esej lub protokół z badań. To od tutora zależy, czy zaliczy swojemu podopiecznemu dany okres rozliczeniowy.

Na zakończenie współpracy podopieczny ma obowiązek napisać obszerniejszą pracę pisemną, jeśli zajmował się dziedzinami humanistycznymi, lub dokładne sprawozdanie z prowadzonych badań, jeśli tutorial dotyczył obszarów matematyczno-przyrodniczych.

Zwykle program kończy się trzydniowym obozem (zwykle we wrześniu), na którym młodzież z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci ma okazję przedstawienia wyników całorocznej współpracy, tutorzy – wymienienia między sobą doświadczeń z pracy z podopiecznymi; a wszyscy uczestnicy – zapoznania się ze sobą nawzajem.

Koordynacja

Koordynatorami programu są Dominika Radziun oraz Krzysztof Grzegorczyk.

Kontakt: pierwszy.tutor@gmail.com