Działalność Collegium Invisibile prowadzona jest przez trzy organy powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Rada Naukowa sprawuje merytoryczny nadzór na naukową aktywnością członków Stowarzyszenia. Dorocznie wybierany Zarząd kieruje bieżącą działalnością Collegium, a Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną i doradczą.

Rada Naukowa Collegium Invisibile


Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych, automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe oraz biocybernetyka. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2008-2016 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobacz biogram.

Zarząd


Marta Marciniak

Marta Marciniak

Przewodnicząca Zarządu 2016/2017. Studentka IV roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach MISH-u studiuje psychologię, filozofię i kognitywistykę. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół neuropsychologii, zwłaszcza na tematyce świadomości, kreatywności i sieci neuronalnych; a także bioetyki – w obrębie zagadnień dotyczących moralnych aspektów powoływania do życia designer babies oraz saviour sibling. Odbyła staże w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie oraz w Instytucie Inżynierii Biomedycznej na ETH Zurich. Poza neuropsychologią Martę pasjonuje teatr, opera, balet. Po zakończeniu edukacji teatralnej w Ognisku Teatralnym u Machulskich, przekazuje swoją wiedzę na ten temat podczas warsztatów organizowanych w ramach Szkół Letnich Collegium Invisibile.

Artur Kołodziejczyk

Artur Kołodziejczyk

Filozof, teolog. Jest doktorantem w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Szoah jako impuls do rewizji filozoficznych pytań o Boga i człowieka – w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa”. W 2015 roku z tytułem summa cum laude ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego uznało jego magisterium za najlepszą pracę magisterską z teologii w Polsce w ówczesnym roku akademickim. Od 2013 roku jest członkiem Collegium Invisibile, gdzie zajmuje się filozofią dialogu oraz teologią spotkania. W swoich badaniach w ramach odbytego projektu tutorialnego zaproponował zupełnie nowy paradygmat teologiczny – „teologię spotkania”. Interesuje się antropologią filozoficzną, filozofią dramatu oraz teologią sztuki. Mieszka w Łodzi.

Mateusz Chaberski

Mateusz Chaberski

Doktorant w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Stypendysta programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Interesuje się hybrydycznymi formami sztuki najnowszej (bioart techno art, digital art), współczesną teorią asamblaży, zagadnieniem pamięci zbiorowej oraz teorią i praktyką tłumaczenia dramatu. Przygotowuje rozprawę doktorską pod wstępnym tytułem Doświadczenie jako asamblaż w laboratorium sztuki najnowszej. Pracuje jako redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Didaskaliami. Autor książki Doświadczenie (syn)estetyczne. Perfomatywne aspekty przedstawień site-specific (2015), wydanej przez wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Jego pozaakademickie zainteresowania obejmują gotowanie, muzyka współczesna w jej różnych odmianach oraz kulturę krajów anglosaskich. Chciałby znaleźć więcej wolnego czasu na ulubiony jogging i pływanie.

Magdalena Góralska

Magdalena Góralska

Antropolożka kulturowa, badaczka w Akademii Leona Koźmińskiego, studentka Oxford Internet Institute na Uniwersytecie Oksfordzkim. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Kolegium Artes Liberales UW. Bada sieci przekazywania wiedzy eksperckiej w Internecie na przykładzie dyskusji wokół GMO oraz wirusa Zika w Europie i Stanach Zjednoczonych (projekt badawczy finansowany ze środków budżetowych w ramach programu „Diamentowy Grant” 2016-2020). Ponad to interesuje się szerzej food studies oraz science and technology studies, w tym kwestiami indywidualnych i grupowych tożsamości, produkcji wiedzy, dyskursów medialnych, mediami społecznościowymi, a także wirtualnymi społecznościami otwartej współpracy. Stypendystka Kellogg College Scholarship, przez dwa lata mieszkała w Indiach prowadząc badania terenowe i pisząc książkę reportażową (wciąż pisze). Tutaj przeczytasz więcej o jej publikacjach.

Aleksander Palikot

Komisja Rewizyjna


Katarzyna Szarla

Katarzyna Szarla

Karolina Wątroba

Karolina Wątroba

Jestem doktorantką na wydziale Medieval & Modern Languages na Uniwersytecie Oksfordzkim. Interesuję się literaturą, filmem, teorią kultury i historią idei. Moja ulubiona książka to „Czarodziejska Góra” Tomasza Manna (1924) i to właśnie o niej piszę doktorat, analizując powieści i filmy, które do niej nawiązują lub ją mocno przypominają. Studiuję na Oksfordzie od 2011 roku: ukończyłam tu z wyróżnieniem studia licencjackie i magisterskie, jestem w zarządzie programu badawczego Oxford Comparative Criticism and Translation, a moje studia wsparły do tej pory Ertegun Graduate Scholarship in the Humanities, Clarendon Fund Scholarship, Magdalen College, Merton College, DAAD i die Studienstiftung des deutschen Volkes. Jedną z moich największych pasji jest nauka języków. Na co dzień używam polskiego, angielskiego i niemieckiego, biegle znam hiszpański i szwedzki, które studiowałam na rocznym stypendium w Berlinie, czytam po francusku, włosku i łacinie, a w przyszłości chciałabym nauczyć się koreańskiego i hindi.

Kacper Kowalczyk

Kacper Kowalczyk

Jestem doktorantem na wydziale filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Interesuję się etyką, metafizyką, logiką i teorią decyzji. Mój doktorat dotyczy etyki populacji, czyli dziedziny, która porównuje dystrybucje dobrobytu z moralnego punktu widzenia. Pytania, którymi się zajmuję, to na przykład: ‘czy równość jest wartością?’, ‘czy obniżenie standardu życia obecnego pokolenia można zrekompensować poprzez wzrost liczby ludzi w przyszłości?’, ‘czy dobrobyt przyszłych pokoleń ma taką samą wagę jak dobrobyt obecnego pokolenia?’, ‘czy etyka powinna skupiać się na całych życiach czy na ich fragmentach?’. Ukończyłem z wyróżnieniem licencjat z filozofii na Uniwersytecie w Cambridge i magisterium z filozofii na Uniwersytecie w Oksfordzie. Moje studia finansowo wsparły do tej pory: Newton Trust, Trinity College (Cambridge), Arts and Humanities Research Council, Wolfson College (Oxford), Faculty of Philosophy (Oxford).

Wojciech Kordyzon

Wojciech Kordyzon

Studiuje filologię polską i historię sztuki w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako lektor języka polskiego dla cudzoziemców. Interesuje się kulturą dawną w jej rozmaitych przejawach, zwłaszcza historią druku i literaturą szesnastego stulecia. Zajmuje się edytorstwem tekstów staropolskich. W Collegium Invisibile od 2016 roku.

Patrycja Danyło