Collegium jest samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem. Działalność „niewidzialnego kolegium” prowadzona jest przez cztery organy, powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Co roku studenci wybierają spośród siebie członków Zarządu – odpowiedzialnego za zarządzanie Collegium oraz Komisji Rewizyjnej – pełniącej funkcje kontrolne. Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa, w której zasiadają rektorzy najlepszych polskich uczelni wyższych w Polsce; jej przewodniczącym jest rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Naukowa Collegium Invisibile


Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych, automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe oraz biocybernetyka. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2008-2016 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobacz biogram.

Zarząd


Krzysztof Grzegorczyk

Przewodniczący Zarządu 2018/2019

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (z zakresu nauk prawnych). Studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach MISH), w 2018 r. skończył też prawo na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawną, historią sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym i ustawowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w roku 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ. Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego.

W Collegium Invisibile od 2015 roku. Od tego czasu realizuje tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku przewodniczący Zarządu. W latach 2015–19 współkoordynował program „Pierwszy Tutor”.

Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bardzo lubi zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc), muzykę klasyczną, język niemiecki, audiobooki i wycieczki górskie.

Aleksandra Bartosik

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu w Kopenhadze i  Cavendish Laboratory na Uniwersytecie w Cambridge. Jej zainteresowania naukowe znajdują się na pograniczu nanotechnologii DNA, układów mikroprzepływowych, agregacji białek, farmakogenomiki i biologii syntetycznej. Absolwentka Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego. Była team leaderem polskiej reprezentacji w konkursie iGEM 2014 (International Genetically Engineered Machine) organizowanym przez Massachusettes Institute of Technology. Pracowała w Novo Nordisk Fonden Danish Stem Cell Center. Jest absolwentką programu mentorskiego Novo Nordisk Pharma, stypendystką Danske Bank Invest Fund, Roche Biotech Leadership Academy i członkiem stowarzyszenia PharmaDanmark. Popularyzatorka nauki, współautorka przewodnika po biologii syntetycznej w Centrum Nauki Kopernik „Geny i Maszyny”, publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Biologia Syntetyczna. Możliwości i wyzwania”. Obecnie pracuje w Astra Zeneca. W wolnym czasie podróżuje, pochłania historie o Galicji w XIX  wieku, szybuje, nurkuje, maluje, gotuje i cały czas próbuje nowych rzeczy. Kiedyś jeszcze wróci do pisania i dziennikarstwa. W Collegium od 2014 r.

Aleksandra Majak

Aleksandra jest doktorantką literatury na Oksfordzie, gdzie pod opieką prof. Jana Fellerera i dr Hanny Sullivan zajmie się wpływem literatury środkowo – wschodnioeuropejskiej na formowanie się osobistego głosu w poezji angielskiej lat 1960. Absolwentka literatury porównawczej na Uniwersytecie Cambridge, gdzie zajmowała się wpływem idei teoretycznych T. S. Eliota na kształt poezji Tadeusza Różewicza. Z kręgu jej akademickich zainteresowań znajduje się teoria literatury, Brytyjski modernizm, poezja Polska XX wieku oraz autotematyczność, podmiotowość, poezja konfesyjna i teorie autobiografii. Pod naukową opieką Profesor Magdy Heydel kończyła licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą o „Czterech Kwartetach T. S. Eliota jako metapoetyckim dialogu”. Od maja 2016 roku zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy „Creating Characters, Inventing Lives: The Art of the Self”. Stypendystka Erasmus+ na roczną naukę na University College London.

Członkini T. S. Eliot Society of Great Britain oraz PEN Clubu. Koordynator, mentor i członek teamu Poland w ramach Projektu Access oraz ambasadorka Cambridge w The Kings Foundation. W wolnych chwilach podróżuje, czyta, fotografuje i pływa na kitesurfingu.

Aleksander Palikot

Absolwent studiów licencjackich w zakresie filozofii i porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i historii intelektualnej na Uniwersytecie Edynburskim. Podejmowana przez niego zróżnicowana tematycznie działalność badawcza organizuje się wokół problemów historii, socjologii i teorii wiedzy. Dotyczy koncepcji Epoki Osi (oraz szerzej porównawczej socjologii filozofii i religii), polskiego Oświecenia (w szczególności „Rodu Ludzkiego” Stanisława Staszica) oraz innych zagadnień związanych z socjologią historyczną i historią intelektualną. Poza tym interesuje się sektorem kreatywnym oraz dziennikarstwem wyjaśniającym. Odbywał staże w agencji badawczej (INQUISIO.research), prodemokratycznej organizacji międzyrządowej (Community of Democracies) oraz międzynarodowym zrzeszeniu europejskich uniwersytetów (Europaeum).

Maria Różańska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej zainteresowania naukowe początkowo obejmowały immunologię – a w jej ramach pracę w laboratorium, gdzie zajmowała się komórkami NK jako mediatorami działania związków przeciwnowotworowych. Obecnie naukowo zajmuje się kardiologią, m.in. wpływem obturacyjnego bezdechu sennego na nadciśnienie tętnicze. Stypendystka programu Erasmus+, w ramach którego odbyła roczny staż na Uniwersytecie Pierre Marie Curie – Sorbonne w Paryżu. W przyszłości pragnie łączyć praktykę kliniczną w ramach specjalizacji z medycyny wewnętrznej z dalszą pracą naukową. W Collegium Invisibile od 2015r. „

Komisja Rewizyjna


Kinga Mądraszewska

Studentka studiów magisterskich z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja literaturoznawstwo) oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2016-2017 studiowała literaturę porównawczą na paryskiej Sorbonie (Paris-IV).

Jej zainteresowania koncentrują się na literacko-kulturowym obrazie choroby psychicznej. Pracę licencjacką napisała na temat konstytuowania się gatunku fantastyki w oparciu o nowopowstałą dziedzinę medycyny, jaką w XIX wieku była psychiatria (na podstawie dzieł Nervala i Maupassanta). Szczególnie pasjonuje ją literacka postać szaleńca oraz twórczość artystów z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej, poświęconej powieści azylarnej, który to gatunek miał zapoczątkować Hector Malot. Nie stroni od zgłębiania historii rozwoju psychiatrii w różnych jej kontekstach (m.in. prawnym), co uważa za fascynujące zajęcie.

W wolnej chwili oddaje się pisaniu recenzji na popularnych portalach poświęconych literaturze.

Aleksander Musiał

Aleksander Musiał jest doktorantem historii sztuki na Uniwersytecie w Princeton (NJ), gdzie bada związki między fascynacją antykiem a narodzinami nowoczesności w dziełach G.B. Piranesiego i sztuce Europy Wschodniej XVIII w. Absolwent kultury klasycznej na Uniwersytecie w Cambridge (UK), był stypendystą brytyjskich stacji naukowych w Rzymie i w Atenach. Przed przyjazdem do Anglii studiował on w ramach Kolegium MISH UW, realizując zajęcia z historii sztuki, romanistyki i filologii klasycznej. 

Alicja Neumann

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich z filozofii i jednolitych magisterskich z
psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W obszarze psychologii zajmuje się problemem jakości opieki okołoporodowej i bada
doświadczenia porodowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie diady matka-dziecko.
Jako filozof bada myśl Starożytnego Egiptu i tropi jej pozostałości w filozofii hellenistycznej.
Założycielka i wieloletnia koordynatorka Sekcji Filozofii i Nauk Królestw Starożytnych Koła
Naukowego Studentów Filozofii UJ, której działania koncentrują się na badaniu filozofii
starożytnego Bliskiego Wschodu.

Była podopieczna, a obecnie tutor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W Collegium
Invisibile od 2017 roku. Realizowała Tutorial dotyczący egipskich mitów kreacyjnych i ich
znaczenia dla wyklarowania się doktryn creatio ex deo i creatio ex nihilo pod opieką dr.
Andrzeja Ćwieka z UAM.

Dominika Radziun

Absolwentka  V roku psychologii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, od października doktorantka w Karolinska Institutet w Sztokholmie. Interesuje się neuroplastycznością, zwłaszcza u osób niewidomych, percepcją ciała, a także problematyką świadomości z perspektywy filozoficznej.

Katarzyna Szarla

Katarzyna Szarla

Katarzyna Szarla jest studentką szóstego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studiowała również w Instytucie Kultury Polskiej w ramach Kolegium MISH UW (studia I stopnia). Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się kliniczne i etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej oraz medycyny transplantacyjnej. Członkini (Junior Member) Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Szczególnie bliskie są jej teatr i europejskie kino, swoją pasją dzieli się między innymi jako tutorka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W Collegium Invisibile od 2014 roku.