Działalność Collegium Invisibile prowadzona jest przez trzy organy powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Rada Naukowa sprawuje merytoryczny nadzór na naukową aktywnością członków Stowarzyszenia. Dorocznie wybierany Zarząd kieruje bieżącą działalnością Collegium, a Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną i doradczą.

Rada Naukowa Collegium Invisibile


Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych, automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe oraz biocybernetyka. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2008-2016 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobacz biogram.

Zarząd


Krzysztof Grzegorczyk

Przewodniczący Zarządu 2018/2019.

Urodzony 17 maja 1993 roku w Krakowie, pochodzi z Rzeszowa.
Studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, skończył też studia licencjackie z historii sztuki na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawniczą, historią sztuki nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Jest zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w r. 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ.
Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego. W Collegium Invisibile od 2015 roku. Realizuje tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką dr. hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku współkoordynuje program „Pierwszy Tutor”. Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Uwielbia zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc) i wycieczki górskie.

Aleksandra Bartosik

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu w Kopenhadze i  Cavendish Laboratory na Uniwersytecie w Cambridge. Jej zainteresowania naukowe znajdują się na pograniczu nanotechnologii DNA, układów mikroprzepływowych, agregacji białek, farmakogenomiki i biologii syntetycznej. Absolwentka Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego. Była team leaderem polskiej reprezentacji w konkursie iGEM 2014 (International Genetically Engineered Machine) organizowanym przez Massachusettes Institute of Technology. Pracowała w Novo Nordisk Fonden Danish Stem Cell Center. Jest absolwentką programu mentorskiego Novo Nordisk Pharma, stypendystką Danske Bank Invest Fund, Roche Biotech Leadership Academy i członkiem stowarzyszenia PharmaDanmark. Popularyzatorka nauki, współautorka przewodnika po biologii syntetycznej w Centrum Nauki Kopernik „Geny i Maszyny”, publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Biologia Syntetyczna. Możliwości i wyzwania”. Obecnie pracuje w dziale jakości badan Mundipharma Ltd. w Cambridge. W wolnym czasie podróżuje, pochłania historie o Galicji w XIX  wieku, szybuje, nurkuje, maluje, gotuje i cały czas próbuje nowych rzeczy. Kiedyś jeszcze wróci do pisania i dziennikarstwa. W Collegium od 2014 r.

Aleksandra Majak

Aleksandra jest doktorantką literatury na Oksfordzie, gdzie pod opieką prof. Jana Fellerera i dr Hanny Sullivan zajmie się wpływem literatury środkowo – wschodnioeuropejskiej na formowanie się osobistego głosu w poezji angielskiej lat 1960. Absolwentka literatury porównawczej na Uniwersytecie Cambridge, gdzie zajmowała się wpływem idei teoretycznych T. S. Eliota na kształt poezji Tadeusza Różewicza. Z kręgu jej akademickich zainteresowań znajduje się teoria literatury, Brytyjski modernizm, poezja Polska XX wieku oraz autotematyczność, podmiotowość, poezja konfesyjna i teorie autobiografii. Pod naukową opieką Profesor Magdy Heydel kończyła licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą o „Czterech Kwartetach T. S. Eliota jako metapoetyckim dialogu”. Od maja 2016 roku zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy „Creating Characters, Inventing Lives: The Art of the Self”. Stypendystka Erasmus+ na roczną naukę na University College London.
Członkini T. S. Eliot Society of Great Britain oraz PEN Clubu. Koordynator, mentor i członek teamu Poland w ramach Projektu Access oraz ambasadorka Cambridge w The Kings Foundation. W wolnych chwilach podróżuje, czyta, fotografuje i pływa na kitesurfingu.

Aleksander Palikot

Absolwent studiów licencjackich w zakresie filozofii i porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i historii intelektualnej na Uniwersytecie Edynburskim. Podejmowana przez niego zróżnicowana tematycznie działalność badawcza organizuje się wokół problemów historii, socjologii i teorii wiedzy. Dotyczy koncepcji Epoki Osi (oraz szerzej porównawczej socjologii filozofii i religii), polskiego Oświecenia (w szczególności „Rodu Ludzkiego” Stanisława Staszica) oraz innych zagadnień związanych z socjologią historyczną i historią intelektualną. Poza tym interesuje się sektorem kreatywnym oraz dziennikarstwem wyjaśniającym. Odbywał staże w agencji badawczej (INQUISIO.research), prodemokratycznej organizacji międzyrządowej (Community of Democracies) oraz międzynarodowym zrzeszeniu europejskich uniwersytetów (Europaeum).

Maria Różańska

Maria Różańska jest studentką szóstego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła roczny staż na Uniwersytecie Pierre Marie Curie – Sorbonne w Paryżu, w Collegium Invisibile od 2015r. Jej zainteresowania naukowe początkowo obejmowały immunologię – a w jej ramach pracę w laboratorium, gdzie zajmowała się komórkami NK jako mediatorami działania związków przeciwnowotworowych. Obecnie naukowo zajmuje się kardiologią, m.in. wpływem obturacyjnego bezdechu sennego na nadciśnienie tętnicze. W przyszłości pragnie zostać lekarką medycyny wewnętrznej, jak i kontynuować pracę naukową.

Komisja Rewizyjna


Kinga Mądraszewska

Aleksander Musiał

Aleksander Musiał jest doktorantem historii sztuki na Uniwersytecie w Princeton (NJ), gdzie bada związki między fascynacją antykiem a narodzinami nowoczesności w dziełach G.B. Piranesiego i sztuce Europy Wschodniej XVIII w. Absolwent kultury klasycznej na Uniwersytecie w Cambridge (UK), był stypendystą brytyjskich stacji naukowych w Rzymie i w Atenach. Przed przyjazdem do Anglii studiował on w ramach Kolegium MISH UW, realizując zajęcia z historii sztuki, romanistyki i filologii klasycznej. 

Alicja Neumann

Dominika Radziun

Absolwentka  V roku psychologii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, od października doktorantka w Karolinska Institutet w Sztokholmie. Interesuje się neuroplastycznością, zwłaszcza u osób niewidomych, percepcją ciała, a także  problematyką świadomości z perspektywy filozoficznej.

Katarzyna Szarla

Katarzyna Szarla

Katarzyna Szarla jest studentką szóstego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studiowała również w Instytucie Kultury Polskiej w ramach Kolegium MISH UW (studia I stopnia). Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się kliniczne i etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej oraz medycyny transplantacyjnej. Członkini (Junior Member) Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Szczególnie bliskie są jej teatr i europejskie kino, swoją pasją dzieli się między innymi jako tutorka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W Collegium Invisibile od 2014 roku.