Program studiów w Collegium Invisibile określa Regulamin Studiów (dostępny także do pobrania Regulamin Studiów).

Regulamin Studiów

Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile

Dział I. Postanowienia ogólne

Art. 1. Na podstawie art. 8. Statutu Collegium w niniejszym Regulaminie określa się zasady rekrutacji do Collegium, zasady i tryb studiów w Collegium oraz zasady prowadzenia działalności naukowej przez Collegium.

Art. 2.
1. Studentem Collegium może być członek zwyczajny Collegium, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Statutu Collegium.
2. Tutorem Collegium może być członek zwyczajny Collegium, o którym mowa w art. 11 ust. 2 Statutu Collegium.

Dział II. Rekrutacja do Collegium

Art. 3. O przyjęcie do Collegium mogą ubiegać się studenci polskich uczelni wyższych lub obywatele polscy będący studentami zagranicznych uczelni wyższych. W chwili składania aplikacji ubiegający się o przyjęcie muszą być studentami:

1) drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich,

2) pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających,

3) studiów magisterskich jednolitych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

 

Art. 4.
1. Rekrutacja do Collegium składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap polega na ocenie nadesłanej przez kandydata aplikacji oraz pracy pisemnej o charakterze naukowym przez członków Collegium wskazanych przez Zarząd.
3. Po zakończeniu pierwszego etapu Zarząd, w drodze uchwały, dopuszcza najlepszych kandydatów do drugiego etapu rekrutacji oraz powołuje Komisję Rekrutacyjną.
4. Komisja Rekrutacyjna składa się wyłącznie z członków Collegium. Przewodniczy jej Sekretarz Rady Naukowej.
5. Drugi etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdzającej predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna przy ocenie kandydatów bierze pod uwagę przede wszystkim rozmowę przeprowadzoną z kandydatem przez zaproszonego naukowca – specjalistę z zakresu dyscypliny wskazanej przez kandydata jako przedmiot studiów w Collegium.
6. Po odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala listę najlepszych kandydatów, których Zarząd przyjmuje do Collegium w drodze uchwały.
7. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz jej harmonogram określa co roku Zarząd, po konsultacji z Sekretarzem Rady Naukowej.

Art. 5. Zarząd organizuje uroczystość immatrykulacji nowych Studentów Collegium, podczas której Studenci przyjmowani do Collegium podpisują następujące ślubowanie: Przyjmując godność studenta Collegium Invisibile przyrzekam dbać o swój osobisty rozwój naukowy, pamiętając zawsze o jego znaczeniu dla dobra społeczeństwa; aktywnie współpracować ze społecznością Collegium Invisibile w realizacji celów, dla których zostało ono powołane oraz godnie je reprezentować i dbać o jego dobre imię.

Dział III. Studia w Collegium

Art. 6. Rok akademicki w Collegium trwa od 1 października do 30 czerwca następnego roku.

Art. 7. Student rozpoczyna studia w Collegium w pierwszym roku akademickim następującym po przyjęciu do Collegium.

Art. 8.
1. W ramach studiów w Collegium Student uczestniczy w projektach edukacyjnych realizowanych przez Collegium.
2. Do projektów edukacyjnych realizowanych przez Collegium należą:
1) Tutorial, czyli indywidualne studia Studenta pod kierunkiem Tutora, mające na celu poszerzanie wiedzy Studenta i nabywanie przez Studenta nowych umiejętności, w tym zwłaszcza w zakresie prowadzenia badań naukowych,
2) Szkoła Letnia, czyli obóz wakacyjny, podczas którego Student prowadzi zajęcia o charakterze warsztatowym dla uzdolnionych uczniów szkół średnich,
3) Wioska Olimpijska, czyli obóz wakacyjny, podczas którego Student prowadzi zajęcia o charakterze warsztatowym dla laureatów licealnych olimpiad przedmiotowych,
4) Pierwszy Tutor, czyli kierowane przez Studenta indywidualne studia uzdolnionych uczniów szkół średnich.
3. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, może ogłosić do 30 listopada danego roku akademickiego realizację projektów edukacyjnych innych niż wymienione powyżej, w których udział powoduje skutek wskazany w art. 12 ust. 1 pkt 2.

Art. 9.
1. Student, który uczestniczy w Tutorialu, wybiera Tutora na początku danego roku akademickiego.
2. O wyborze Tutora, a także o decyzji o kontynuacji współpracy z Tutorem w kolejnym roku akademickim, Student powiadamia Zarząd do 31 października danego roku akademickiego, przesyłając na adres Collegium trzy kopie podpisanej przez siebie i Tutora umowy, przygotowanej według wzoru udostępnionego przez Zarząd.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Student może do 31 października zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o przedłużenie terminu wyboru Tutora lub przesłania podpisanej umowy. Zarząd podejmie decyzję po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej.
4. W przypadku niepowiadomienia przez Studenta o wyborze Tutora w wymaganym terminie, Zarząd, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, może podjąć decyzję o udzieleniu Studentowi urlopu na zasadach określonych w art. 13.

Art. 10.
1. Tutorial przebiega zgodnie z rocznym programem Tutorialu, ułożonym wspólnie przez Studenta i jego Tutora, i kończy się przygotowaniem przez Studenta pracy rocznej.
2. Roczny program Tutorialu musi opisywać problemy badawcze, które Student będzie zgłębiał w trakcie danego roku akademickiego oraz formy studiów nad nimi, a także wskazywać planowaną tematykę i zakres pracy rocznej.
3. Praca roczna może mieć formę eseju, opracowania naukowego, zespołu esejów, raportu z projektu badawczego lub sprawozdania z pracy badawczej, zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Studenta i Tutora, zawartymi w rocznym programie Tutorialu.
4. Jeśli praca roczna jest przez Studenta publikowana, powinna być opatrzona notą informującą o tym, że jest wynikiem Tutorialu w Collegium.
5. Student przekazuje Zarządowi roczny program Tutorialu do 30 listopada danego roku akademickiego.

Art. 11.
1. Student za zgodą Zarządu i Sekretarza Rady Naukowej może współpracować w danym roku akademickim z dwoma Tutorami. Do współpracy z każdym z Tutorów przepisy dotyczące Tutorialu stosuje się odrębnie.
2. Student za zgodą Zarządu i Sekretarza Rady Naukowej może współpracować w danym roku akademickim z Tutorem pracującym w zagranicznym ośrodku badawczym. Student może być wówczas zobowiązany przez Zarząd do zapewnienia tłumaczeń odpowiednich dokumentów we własnym zakresie.

Art. 12.
1. W ramach studiów w Collegium Student ma obowiązek:
1) odbyć Tutorial na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie najpóźniej w drugim roku studiów,
2) uczestniczyć w każdym roku akademickim w przynajmniej jednym z projektów edukacyjnych wymienionych w art. 8 ust. 2; Szkoła Letnia i Wioska Olimpijska zaliczane są do aktywności Studenta w roku akademickim następującym bezpośrednio po ich terminie,
3) przynajmniej raz na dwa lata akademickie zaprezentować wystąpienie naukowe podczas obozu naukowego Collegium.
2. Niewypełnienie przez Studenta obowiązków wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1–3 stanowi naruszenie określone odpowiednio w art. 15 ust. 2 d–e Statutu.
3. W przypadku niewypełniania przez Studenta obowiązków wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1–2 Przewodniczący Zarządu może, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, odmówić Studentowi udziału w obozie naukowym Collegium oraz innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez Collegium, które wymagają poniesienia przez Collegium kosztów udziału Studenta. Przepis ten nie uchybia przepisowi art. 12 ust. 1 pkt 3.
4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd na wniosek Studenta może zgodzić się na wygłoszenie wystąpienia naukowego określonego w art. 12 ust. 1 pkt 3 przy wykorzystaniu środków internetowej komunikacji wizualnej i głosowej.
5. W wyjątkowych przypadkach Zarząd na wniosek Studenta, złożony do 31 marca drugiego roku studiów w Collegium, może, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, wyrazić zgodę na rozpoczęcie przez Studenta pierwszego Tutorialu w kolejnym roku studiów w Collegium. Wniosek zawiera uzasadnienie oraz dokumenty wyjaśniające powody niezrealizowania Tutorialu w terminie określonym w ust. 1 pkt. 1.

Art. 13.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Student może do 31 marca zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o udzielenie urlopu w danym roku akademickim. Zarząd podejmie decyzję po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej.
2. Urlop polega na zachowaniu statusu Studenta przy jednoczesnym zwolnieniu przez jeden rok akademicki z obowiązków określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1–3.
3. Urlop nie może trwać dłużej niż dwa kolejne lata.

Art. 14.
1. Decyzję o zaliczeniu przez Studenta roku akademickiego podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, do 30 listopada pod warunkiem przedstawienia Zarządowi przez Studenta do 31 października następujących dokumentów:
1) pracy rocznej, jeśli Student uczestniczył w Tutorialu;
2) karty oceny postępów Studenta, wypełnionej przez Tutora, jeśli Student uczestniczył w Tutorialu;
3) ankiety ewaluacyjnej dla Studenta;
4) sprawozdania Studenta z innych niż Tutorial projektów edukacyjnych Collegium, w których Student uczestniczył.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3, Student przedstawia na piśmie na formularzu przygotowanym przez Zarząd.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Student może do 30 września zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia dokumentów określonego w ust. 1. Zarząd podejmie decyzję po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej.
4. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 w wymaganym terminie, Zarząd, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej, może podjąć decyzję o udzieleniu Studentowi urlopu, zobowiązując Studenta do zwrotu wszelkich kosztów jego Tutorialu poniesionych przez Collegium.
5. Zarząd, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, może podjąć decyzję o zaliczeniu roku akademickiego przez Studenta członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub koordynatora projektu prowadzonego przez Collegium na podstawie szczególnego zaangażowania w działalność organizacyjną w zaliczanym roku akademickim.
6. Student może zaliczyć rok akademicki w sposób opisany w ust. 5 tylko raz podczas studiów.

Art. 15. Maksymalny czas trwania studiów w Collegium, wliczając czas urlopu, wynosi 7 lat. Studia nie trwają jednak dłużej niż do dnia uzyskania stopnia naukowego doktora.

Art. 16.
1. Student może ukończyć studia w Collegium po zaliczeniu co najmniej trzech lat studiów w Collegium, wyłączając okresy urlopu, oraz po wypełnieniu pozostałych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Ukończenie studiów w Collegium poświadczane jest dyplomem wydawanym przez Radę Naukową i Zarząd.

Dział IV. Działalność naukowa Collegium

Art. 17.
1. Collegium może w miarę posiadanych środków finansowych organizować konkursy grantowe na realizację projektów badawczych przez członków Collegium – samodzielnie bądź wspólnie z osobami spoza Collegium.
2. Celem projektu badawczego jest zbadanie określonego zagadnienia o charakterze naukowym lub opublikowanie pracy naukowej.
3. Projekt badawczy kierowany jest przez koordynatora, który musi być członkiem Collegium. Koordynator ponosi przed Collegium odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu badawczego.
4. Zarząd Collegium przed ogłoszeniem każdego konkursu grantowego uchwala regulamin konkursu i powołuje na czas trwania konkursu Komisję Grantową, w skład której musi wchodzić przynajmniej jeden członek Rady Naukowej.
5. Komisja Grantowa rozstrzyga konkurs grantowy w oparciu o analizę dostarczonych projektów i ich recenzji, przygotowanych przez naukowców – specjalistów z dziedzin, których dotyczą poszczególne projekty.

Art. 18.
1. Collegium może występować o granty i dotacje na prowadzenie projektów badawczych.
2. O podjęciu przez Collegium projektu badawczego wskazanego w art. 18 ust. 1 i wyznaczeniu jego koordynatora decyduje na wniosek zainteresowanych Zarząd, po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej. Zarząd może upoważnić koordynatora do ubiegania się w imieniu Collegium o grant lub dotację na realizację określonego projektu.
3. Zarząd może ustalić procent od ogólnej sumy grantu, którą Collegium pobierze jako koszty administracyjne realizacji grantu.

Dział V. Postanowienia końcowe

Art. 19. Decyzje we wszelkich sprawach dotyczących studiów w Collegium lub działalności naukowej Collegium nieokreślonych w niniejszym Regulaminie podejmuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanych Zarząd po zasięgnięciu opinii Sekretarza Rady Naukowej.