Każdemu studentowi Collegium Invisibile umożliwia się zindywidualizowany kontakt z wybranym przez siebie naukowcem – „mistrzem-przewodnikiem”. Program Tutorialny ma na celu wesprzeć dodatkowo bieżący rozwój naukowy Collegianta.

Studenci biorący udział w Programie Tutorialnym współpracują z tutorami regularnie na przestrzeni roku akademickiego. Często Tutor pracuje w uczelni położonej w innym mieście niż macierzysta jednostka studenta. Dzięki temu program wzmacnia mobilność młodych polskich naukowców i pozwala im nawiązać współpracę naukową z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Coraz więcej naszych studentów nawiązuje taką współpracę z tutorami zza granicy.

Odbycie tutorialu jest jedną z dróg do zaliczenia roku studiów w Collegium. Więcej informacji o studiach w Collegium, ważnych terminach i uzyskiwaniu dyplomu absolwenta można znaleźć tutaj.

Jak przebiega tutorial w Collegium Invisibile?

1. Kontakt z tutorem

Pierwszy kontakt z potencjalnym tutorem nawiązuje się samodzielnie lub, jeśli nie miało się jeszcze okazji bliżej poznać naukowca, z którym chce się nawiązać współpracę, można poprosić o to Zarząd Collegium. Wówczas wyślemy oficjalną prośbę o objęcie studenta opieką naukową. Do samodzielnie przygotowanej prośby powinna zostać dołączona informacja o Collegium, krótki opis istoty i form tutorialu oraz list od studenta. Warto pamiętać, żeby zawrzeć tam takie informacje jak:

  • krótka informacja o sobie i swoich zainteresowaniach badawczych,
  • zarys projektu tutorialu,
  • propozycja formy współpracy,
  • uzasadnienie wyboru tutora,
  • swoje dane kontaktowe.

Gdy to Zarząd wysyła zapytanie, potencjalny tutor proszony jest o odpowiedź zarówno do Collegium, jak i zainteresowanego studenta.

Jeśli student zna tutora, nawiązuje kontakt samodzielnie, dołączając do swojego listu oficjalne pismo Collegium i materiały informacyjne przekazane przez Zarząd. Istotne jest zatem, aby przed wysłaniem prośby o objęcie opieką tutorską student skontaktował się z Zarządem lub koordynatorem programu tutorialnego.

2. Rozpoczęcie tutorialu

W przypadku podjęcia przez potencjalnego tutora i studenta decyzji o nawiązaniu współpracy odbywa się pierwsze spotkanie, w wyniku którego powinien powstać plan pracy na rozpoczynający się rok akademicki. Powinna zostać podpisana umowa o tutorial – student drukuje ją samodzielnie i przedstawia tutorowi do podpisania w trzech egzemplarzach. Wszystkie trzy egzemplarze, podpisane także przez studenta, powinny zostać dostarczone pod adresem Collegium. Umowa jest następnie podpisywana przez dwóch członków Zarządu. Zarząd odsyła podpisaną umowę studentowi i tutorowi, który otrzymuje również oficjalne podziękowanie za objęcie studenta opieką naukową. Tutor staje się wówczas członkiem Collegium – powinien zatem wypełnić także deklarację członkowską.

3. Plan tutorialu

Pierwsze dwa spotkania powinny wystarczyć na sformułowanie rocznego planu pracy. Merytoryczny projekt współpracy tutora i studenta o objętości dwóch-trzech stron student przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora programu do 30 listopada bieżącego roku akademickiego. Taki dokument powinien zawierać najważniejsze zagadnienia, nad którymi pracować będzie student pod opieką swojego tutora, oraz cele tutorialu.

4. Rozliczenie tutorialu

Warunkiem zaliczenia tutorialu jest przesłanie do końca października pod adresem koordynatora programu dokumentów podsumowujących współpracę. Są to:

  • karta oceny postępów studenta – w wersji papierowej, wraz z podpisem tutora,
  • ankieta ewaluacyjna dla studenta – w wersji papierowej,
  • praca roczna lub eseje – w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Koordynacja programu

W roku akademickim 2016/2017 koordynatorką programu tutorialnego jest Katarzyna Szarla.

Kontakt: info@ci.edu.pl

Zobacz inne części PIRAMIDY WIEDZY