Historia

 

Collegium Invisibile zostało założone w 1995 roku z inicjatywy profesora Wojciecha Gasparskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu „The Open Society Institute” George’a Sorosa w Budapeszcie. Powstające wówczas Collegium stanowiło element sieci podobnych organizacji, obejmującej swym zasięgiem Europę Środkową i Wschodnią w szczególnie burzliwych dla regionu czasach. Ideą przyświecającą twórcom Collegium była pomoc szczególnie uzdolnionym studentom i kształtowanie odpowiedzialnej elity społecznej. Już w dwa lata po założeniu Collegium liczyło ponad 40 studentów i tutorów, a jego działanie inspirowało kolejne instytucje do realizowania zasad edukacji liberalnej. Do dziś rdzeniem działalności Stowarszyszenia jest tutorial – indywidualne studia pod opieką wybitnego naukowca.

Wystąpienie prof. Wojciecha Gasparskiego o idei Collegium Invisibile (2015 r.)

W 1999 roku Collegium uniezależniło się od Fundacji „Wiedza i Doświadczenie” i przekształciło się w niezależne stowarzyszenie. Od tej pory na studentach wstępujących w poczet członków Collegium spoczywa nie tylko odpowiedzialność za własny rozwój naukowy, lecz także za trwanie i rozwój organizacji. Już wtedy Collegium związane było z Uniwersytetem Warszawskim: pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej był rektor UW, prof. Piotr Węglenski. Od tamtego czasu tradycyjnie funkcja ta pełniona jest przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Rok 1999 był ważny również z innego powodu – zapoczątkowany został wtedy jeden z ważniejszych programów Stowarzyszenia – Szkoły Letnie, w czasie których studenci Collegium prowadzą zajęcia dla podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Rok później aktywność Collegium poszerzyła się o regularne seminaria, na których student razem z tutorem prezentowali wyniki swojej pracy. Kolejne roczniki studentów Collegium wzbogacały jego działalność – w 2002 roku rozpoczęliśmy gromadzenie zbiorów biblioteki, a w 2004 roku wystartował program Pierwszy Tutor. W roku 2007 po raz pierwszy udało się przeprowadzić konkurs na granty badawcze wśród studentów Collegium.

W roku 2008 po raz pierwszy rekrutacja do Collegium objęła studentów nauk przyrodniczych. Uruchomiono wtedy aż dwa nowe projekty: odbyła się pierwsza Wioska Olimpijska – obóz dla laureatów olimpiad przedmiotowych; wystartował także Projekt Fleck, który ma na celu wsparcie studentów z Ukrainy.

Od roku 2009 Collegium posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do przyjmowania wpłat pochodzących z 1% podatku dochodowego.

W ten sposób, wraz z rozwojem Stowarzyszenia i kumulacją doświadczen zdobywanych w kolejnych latach, powstawała idea Piramidy Wiedzy – programu obejmującego najważniejsze działania Stowarzyszenia, kładącego nacisk zarówno na pracę nad własnym rozwojem naukowym na możliwie najwyższym poziomie, jak i na bezinteresowne dzielenie się wiedzą i podchodzenie do nauki jak do pasji.

W czasie wielu lat działalności Stowarzyszenie zdałoło pozyskać zaufanie i wsparcie wielu sponsorów i partnerów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Przez ostatnie ponad dwadzieścia lat nasze stowarzyszenie wspierane było przez liczne instytucje takie jak: Open Society Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacją PKO Banku Polskiego, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja im. Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i inne.

Wśród stałych partnerów wymienić można Fundację Pogranicze, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Redakcję miesięcznika „Znak”. Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa w której zasiadają rektorzy najlepszych polskich uczelni wyższych w Polsce (m. in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki); jej aktualnym przewodniczącym jest rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys.

Od 1995 r. zorganizowaliśmy 497 rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali z najlepszymi polskimi i europejskimi naukowcami nad wybranymi przez siebie zagadnieniami. W ramach programu Pierwszy Tutor umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej 124 uzdolnionym licealistom. W dwudziestu zorganizowanych przez nas letnich obozach naukowych udział wzięło ponad 252 studentów oraz 358 licealistów. Przez pond dwie dekady działalności zorganizowaliśmy pond pięćdziesiąt obozów naukowych, seminariów i otwartych wykładów.

W związku ze zbliżającym się 25-leciem Collegium Invisibile rozszerza i reformuje swoją działalność. Wobec zmian zachodzących w krajowym życiu akademickim konieczne jest usprawnienie i zmodyfikowanie dotychczasowych form działania naszego stowarzyszenia. Chcemy by – podobnie jak na początku swojego funkcjonowania w czasie polskiej transformacji ustrojowej – było ono platformą umożliwiającą współpracę i rozwój najlepszym polskich studentom oraz doktorantom. Naszą ambicją jest by wzorem podobnych instytucji działających w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja Collegium Invisibile wzmacniało pozycję polskich młodych naukowców w europejskim i globalnym życiu akademickim.

 

 

Wystąpienie prof. Wojciecha Gasparskiego