Założone w 1995 roku Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile zrzesza najwybitniejszych polskich studentów i doktorantów oraz współpracujących z nimi Tutorów.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie nawiązuje do idei osiemnastowiecznego Collegium Nobilium. Celem istnienia jest  nowoczesne i otwarte kształcenie, które ma służyć nie tylko doskonaleniu samych studiujących, lecz także przynosić owoce społeczeństwu i sprzyjać rozwojowi odpowiedzialnych postaw obywatelskich.

Podstawą funkcjonowania Collegium jest idea edukacji liberalnej: pozostawianie uczącym się wolnego wyboru pozyskiwanej wiedzy oraz powierzanie im odpowiedzialności za własne kształcenie, które nie przynosi jedynie oceny, ale przede wszystkim satysfakcję. Działalność Stowarzyszenia opiera się na przekonaniu o wartości współpracy intelektualnej opartej na bezpośrednich relacjach oraz samodzielnego rozwijanie akademickich pasji.

W ramach tzw. Piramidy Wiedzy Collegium każdego roku organizuje szereg wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych takich jak program tutorialny, program Pierwszy Tutor, Szkoła Letnia, Wioska Olimpijska i Colloquia Invisibila. Programy te oparte są o rzadko praktykowane w Polsce formy nauczania: tutorial (nauczanie indywidualne) i team-teaching (nauczanie zespołowe).

Collegium zrzesza obecnie 81 studentów oraz 210 absolwentów. Przez ponad dwie dekady współpracowaliśmy z ponad 250 Tutorami. Co roku, nowi studenci przyjmowani są do Stowarzyszenia w wyniku dwustopniowej rekrutacji.

O rozwoju Stowarzyszenia decydują wszyscy jego członkowie, których reprezentuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Nad merytoryczną stroną działalności Collegium pieczę sprawuje Rada Naukowa.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest organizacją non-profit.

 

 

 

WSPIERAJĄ NAS: